รายชื่อ APIs ที่มีให้บริการ
รหัสชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล แสดงข้อมูล
OBEC-STUDENT-001 จำนวนนักเรียนแยกชั้น-เพศ-STUDENT-001 Click
OBEC-STUDENT-002 จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ-STUDENT-002 Click
OBEC-STUDENT-003 จำนวนนักเรียนพิการ-STUDENT-003 Click
OBEC-STUDENT-004 จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส-STUDENT-004 Click
OBEC-STUDENT-005 จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน-3-กม.จำแนกตามการเดินทาง-STUDENT-005 Click
OBEC-STUDENT-006 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส-STUDENT-006 Click
OBEC-STUDENT-007 จำนวนนักเรียนขาดแคลน-STUDENT-007 Click
OBEC-STUDENT-008 จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ-STUDENT-008 Click
OBEC-STUDENT-009 จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา-STUDENT-009 Click
OBEC-STUDENT-010 จำนวนนักเรียนพักนอน-STUDENT-010 Click
OBEC-STUDENT-011 น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน-STUDENT-011 Click
OBEC-STUDENT-012 จำนวนนักเรียนติด-G-STUDENT-012 Click
OBEC-STUDENT-013 ประเภทนักเรียน-STUDENT-013 Click
OBEC-STUDENT-014 จำนวนโรงเรียน-นักเรียน-และห้องเรียน-ปีการศึกษา-2559-2563-STUDENT-014 Click
OBEC-STUDENT-015 จำนวนประชากรและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร-ปีการศึกษา-2559-2563-STUDENT-015 Click
OBEC-STUDENT-016 จำนวนนักเรียน-ห้องเรียน-และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน-รายชั้น-ปีการศึกษา-2559-2563-STUDENT-016 Click
OBEC-STUDENT-017 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน-จำแนกรายชั้น-ปีการศึกษา-2558-2562-STUDENT-017 Click
OBEC-STUDENT-018 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-018 Click
OBEC-STUDENT-019 จำนวนโรงเรียน-นักเรียน-ครู/ลูกจ้าง-และห้องเรียน-จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-019 Click
OBEC-STUDENT-020 จำนวนนักเรียน-ห้องเรียน-จำแนกเพศ-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-020 Click
OBEC-STUDENT-021 จำนวนนักเรียน-และห้องเรียน-จำแนกตาม-ประเภทโรงเรียน-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-021 Click
OBEC-STUDENT-022 จำนวนนักเรียน-จำแนกเพศ-รายอายุ-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-022 Click
OBEC-STUDENT-023 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม-จำแนกตามประเภทความพิการ-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-023 Click
OBEC-STUDENT-024 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส-จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-024 Click
OBEC-STUDENT-025 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน-เครื่องเขียน-แบบเรียน-และอาหารกลางวัน-จำแนกรายชั้น-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-025 Click
OBEC-STUDENT-026 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน-3-กม.-จำแนกตามวิธีการเดินทาง-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-026 Click
OBEC-STUDENT-027 จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ-รายชั้น-จำแนกตามลักษณะที่พัก-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-027 Click
OBEC-STUDENT-028 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน-รายชั้น-จำแนกตามเพศ-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-028 Click
OBEC-STUDENT-029 จำนวนนักเรียน-รายชั้น-จำแนกตามสัญชาติ-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-029 Click
OBEC-STUDENT-030 จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน-รายชั้น-จำแนกตามเพศ-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-030 Click
OBEC-STUDENT-031 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-และชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-ปีการศึกษา-2562-จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน-STUDENT-031 Click
OBEC-STUDENT-032 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-และชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-ปีการศึกษา-2562-ที่ศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ-STUDENT-032 Click
OBEC-STUDENT-033 จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ-จำแนกตามเพศ-ปีการศึกษา-2562-STUDENT-033 Click
OBEC-STUDENT-034 จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ-จำแนกตามเพศ-ปีการศึกษา-2562-STUDENT-034 Click
OBEC-STUDENT-035 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน-รายชั้น-ปีการศึกษา-2562-STUDENT-035 Click
OBEC-STUDENT-036 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน-รายชั้น-จำแนกตามสาเหตุ-ปีการศึกษา-2562-STUDENT-036 Click
OBEC-STUDENT-037 จำนวนนักเรียน-จำนวนแนกตามระดับการศึกษาและชั้นเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-037 Click
OBEC-STUDENT-038 จำนวนนักเรียน-ห้องเรียน-จำแนกตามชั้น-และเพศ-รายเขต-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-038 Click
OBEC-STUDENT-039 จำนวนโรงเรียน-ห้องเรียน-นักเรียน-และครู-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-039 Click
OBEC-STUDENT-040 จำนวนโรงเรียน-นักเรียน-ครู/ลูกจ้าง-และห้องเรียน-จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-040 Click
OBEC-STUDENT-041 จำนวนโรงเรียน-จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-041 Click
OBEC-STUDENT-042 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกเพศ-จำแนกตามชั้นเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-042 Click
OBEC-STUDENT-043 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม-จำแนกตามประเภทความพิการ-และระดับชั้น-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-043 Click
OBEC-STUDENT-044 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส-จำแนกตามประเภท-และเพศ-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-044 Click
OBEC-STUDENT-045 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน-3-กิโลเมตร-จำแนกแนกตามวิธีการเดินทาง-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2561-STUDENT-045 Click
OBEC-STUDENT-046 จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร-จำแนกตามระดับการศึกษา-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563-STUDENT-046 Click
OBEC-STUDENT-047 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-ปีการศึกษา-2562-จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา-STUDENT-047 Click
OBEC-STUDENT-048 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-ปีการศึกษา-2562-จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา-STUDENT-048 Click
OBEC-STUDENT-049 จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ-จำแนกตามเพศ-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2562-STUDENT-049 Click
OBEC-STUDENT-050 จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ-จำแนกตามเพศ-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2562-STUDENT-050 Click
OBEC-STUDENT-051 จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ-และเพศ-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2562-STUDENT-051 Click
OBEC-STUDENT-052 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน-จำแนกตามเกณฑ์-รายเขตพื้นที่-ปีการศึกษา-2562-STUDENT-052 Click
OBEC-SCHOOL-001 จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า-ไม่มีไฟฟ้า-SCHOOL-001 Click
OBEC-SCHOOL-002 จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา-SCHOOL-002 Click
OBEC-SCHOOL-003 จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต-SCHOOL-003 Click
OBEC-SCHOOL-004 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน-ปีการศึกษา-2563-SCHOOL-004 Click
OBEC-SCHOOL-005 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน-ปีการศึกษา-2563-SCHOOL-005 Click
OBEC-SCHOOL-006 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภท-ปีการศึกษา-2563-SCHOOL-006 Click
OBEC-SCHOOL-007 รายชื่อ-ร.ร.-สังกัด-สพฐ.-ปี-2563-SCHOOL-007 Click